Provozní řád areálu
Tabačka

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tento provozní řád skladového areálu společnosti Tabačka Hodonín, s.r.o. upravují obecné podmínky užívání Nebytových prostor a areálu (dále jen Provozní řád).

1.2. Všechny osoby, které do areálu vstupují, jsou s Provozním řádem seznámeny prostřednictvím informačních tabulí umístěných u vjezdu do Areálu nebo zveřejněním na webových stránkách Pronajímatele.

1.3. Provozní řád je závazný pro všechny osoby, které se pohybují v areálu společnosti Tabačka Hodonín, s.r.o. a jsou tedy povinny se tímto Provozním řádem řídit.

1.4. Pronajímatel je oprávněn změnit nebo upravit Provozní řád. Tyto změny budou Nájemci zaslány elektronickou cestou nebo zveřejněny na webových stránkách Pronajímatele.

1.5. Nájemce je povinen poučit svoje zaměstnance, zákazníky a dodavatele o pravidlech daných tímto Provozním řádem v aktuálním a platném znění.

II. Vstup do areálu

2.1. Do Areálu je umožněn vstup:

– ulicí Bratislavská , hlavní bránou pro vjezd vozidel a pěší;

– ulicí Bratislavská , hlavním vchodem do administrativní budovy pro pěší;

– ulicí U Elektrárny, zadní bránou pro vjezd vozidel;

v době od 6:00 do 20:00 hodin. Mimo uvedenou dobu bude vstup umožněn pouze Nájemci pracovníky ostrahy Areálu. V případě 3-směnného provozu bude toto opatření řešeno individuálně.

2.2. Prostor vjezdu z Areálu je monitorován kamerovým systémem, kterým je pořizován bezpečnostní videozáznam vybraných prostor. Osoby vstupující/vjíždějící do Areálu udělují společnosti Tabačka Hodonín, s.r.o. svůj výslovný souhlas s pořizováním, zpracováním a uchováváním záznamů jejich osoby za účelem zabezpečení režimů vstupu do prostoru Areálu a jeho objektů, a dále za účelem zajištění ochrany osob a majetku.

2.3. Při vjezdu a výjezdu je nutné respektovat vždy výzvu „STOP“. Pro průjezd vrátnicemi stačí předložit parkovací kartu vystavenou správou areálu. Řidiči neoznačených vozidel a pěší jsou povinni se ostraze identifikovat a sdělit cíl návštěvy areálu. V případech, kdy řidič jednoznačně neprokáže účel vjezdu do areálu (dodací list, faktura, jiný doklad), ostraha je oprávněna nepovolit vjezd. Nájemce může potvrdit vjezd z autorizovaného telefonního čísla, které nájemce sdělí vedoucímu ostrahy.

2.4. Pronajímatel a osoba jím zmocněná, zejména ostraha Areálu je oprávněn kohokoliv vyzvat k prokázání totožnosti a dotázaná osoba je povinna mu prokázat svou totožnost svým platným průkazem a sdělit mu účel návštěvy a navštěvovaný subjekt. Pronajímatel nebo osoba jím zmocněná, zejména ostraha Areálu je oprávněn osobu, která se v Areálu zdržuje bezdůvodně, vykázat z Areálu. Stejně tak je oprávněna vykázat z Areálu kohokoliv, kdo porušuje tento Provozní řád.

III. Parkování a pohyb vozidel

3.1. Všechny osoby, tj. nájemci, zaměstnanci, dodavatelé a návštěvy, pohybující se v areálu dopravními prostředky nebo pěšky (dále jen „Účastníci provozu“), jsou povinni dodržovat základní principy bezpečnosti, pohybovat se jen po vyznačených komunikacích a chodnících. Tam, kde chodníky nejsou vyznačeny, pohybují se po levé krajnici vozovky. Areál je vybaven dopravním značením. Po celém areálu platí přednost vozidel zprava, pokud není určeno dopravními značkami jinak. Maximální povolená rychlost v celém areálu je stanovena na 20 km/hod., v případě akumulátorových motorových vozíků – 10 km/hod. Výjimku mají označená vozidla bezpečnostní služby při zásahu a vozidla IZS. Těmto je nutno vždy dát přednost.

3.2. Účastníci provozu na komunikacích v areálu jsou povinni dodržovat všechna ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

3.3. Účastníci provozu na komunikacích v areálu jsou povinni chovat se tak, aby byl zajištěn trvalý příjezd a přístup ke všem objektům, podzemním i nadzemním hydrantům a dalším věcným prostředkům požární ochrany v areálu.

3.4. Parkování v areálu je povoleno výhradně na pronajatých parkovacích místech a na místech tomuto účelu vyhrazených. Zaparkovaná vozidla musí mít parkovací kartu po celou dobu přítomnosti v areálu umístěnou viditelně ve vozidle. Dodavatelé a návštěvy parkují vždy ve vyhrazeném prostoru navštívené firmy. Vozidla řidičů, kteří poruší tuto povinnost, budou odtažena na náklady jejich provozovatelů. Cena odtahu je stanovena na 1.500 Kč.

3.5. Je zakázáno parkovat vozidla na místech nevhodných z hlediska bezpečnosti práce, možného zásahu hasicí techniky, v ochranném pásmu inženýrských sítí a na místech, kde není dostatečně pevný povrch.

3.6. V areálu lze přepravovat pouze bezpečně uložené náklady.

3.7. Při přepravě nebezpečných chemických látek a přípravků jsou účastníci provozu na komunikacích v areálu povinni dodržovat zejména ustanovení zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 64/1987 Sb. o evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

3.8. Při dopravní nehodě na komunikacích uvnitř areálu bude postupováno dle zákona č. 361/2000 Sb. Účastníci dopravní nehody jsou povinni bez odkladu nahlásit tuto skutečnost Pronajímateli.

3.9. Pronajímatel nenese odpovědnost za škody vzniklé provozem motorových vozidel v areálu.

IV. Odpady

4.1. V areálu jsou rozmístěny kontejnery na odkládání běžného komunálního a tříděného odpadu. Odpad vzniklý z konkrétní činnosti nájemce (výroba, obchod, služby apod.) musí být ukládán a likvidován vsouladu svlastními předpisy o nakládání sodpady a na smluvně dohodnutých pronajatých plochách. V celém areálu je zakázáno skladování jakéhokoliv materiálu či odpadu na místech, která nejsou pronajímatelem k tomuto účelu určena (komunikace, volná prostranství apod.).

4.2. Nájemce je povinen dodržovat veškeré právní předpisy týkající se nakládáním s odpady dle Zákona o odpadech (Zákon č. 185/2001 Sb.)

4.3. Nájemce je zejména povinen zabezpečit řádné nakládání s nebezpečnými odpady.

V. Požární předpisy

5.1. Nájemce bere na vědomí, že v celém Areálu platí přísný zákaz kouření, a to jak uvnitř tak vně Nebytových prostor.

5.2. Nájemce je povinen na svůj účet a své náklady dodržovat veškeré předpisy týkající se požární ochrany v souladu s provozem nájemníka v pronajatých prostorech (dle Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a související předpisy), zejména mít v Nebytových prostorech k dispozici patřičný počet a typ hasicích přístrojů, na těchto provádět pravidelné revize. Povinnosti nájemníka ve vztahu kpožární ochraně jsou dále specifikovány vpříloze ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání.

5.3. V případě jakéhokoliv požáru je Nájemce povinen okamžitě přivolat Hasičský záchranný sbor (tel. 150), případně Policii České Republiky a zároveň informovat ostrahu Areálu a Pronajímatele.

VI. Další ujednání

6.1. Za odcizení předmětů z pronajatých prostor nenese vlastník areálu odpovědnost. Nájemníci si mohou na vlastní náklady a s vědomím majitele areálu, nainstalovat vhodné signalizační zařízení, které může být po dohodě s bezpečnostní agenturou napojeno na stálou službu.

6.2. Při zjištění vzniku škody na majetku, svém nebo třetích osob, je každý povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu vlastníkovi areálu nebo pověřené osobě a dále se řídit jeho pokyny.

VII. Kontakty

Dispečink ostrahy:  +420 518 321 300

Správa Areálu: info@tabacka.eu

Tento provozní řád areálu Tabačka Hodonín nabývá platnosti dnem vydání.

Vydáno:

V Hodoníně dne 1. dubna 2016

Přejít nahoru